Hem

Årsmöte i föreningen Örbyhus.nu

Lördagen den 10 november kl 14.00 i Underverket, ÖTVs lokaler på Stationsvägen i Örbyhus.

Dagordning till årsmöte i föreningen Örbyhus.nu

 1. Fastställande av röstlängd/medlemslista.
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare.
 5. Presentation av föregående årsmötesprotokoll.
 6. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Föredragning av revisionsberättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
 11. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisor och revisorsersättare.
 14. Val av ledamöter till valberedningen
 15. Beslut om vem som tecknar föreningens firma samt konton i bank och post
 16. Fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår.
 17. Övriga frågor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Bakom denna portal står Arrangörsföreningen Örbyhus.NU.

Har du några ideer och tankar som du vill dela med dig av. Gå in på ”Kontakt” och lämna dina synpunkter och ideér som kan utveckla denna portal.